tel: +48 667 107 737

e-mail: biuro@krabynafali.pl

INFORMACJE ZWIĄZANE  Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia oochronie danych) („RODO”), Krzysztof Łuczak ul. Półwiejska 29/12 61-886 Poznań NIP 778-138-53-16, Regon 302485009, e-mail:biuro@krabynafali.pl, telefon 667107737 („Administrator”) informuje niniejszym:
 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Łuczak ul. Półwiejska 29/12 61-886 Poznań
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@krabynafali.pl, telefon 667107737
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przedstawienie oferty, marketing, zawarcie umowy
   • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej między Panią / Panem a Administratorem
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Obsługa procesu składanych reklamacji
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
   • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora
   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy) Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności
   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym) Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)
   • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:  Administrator realizuje prawnie uzasadnione interesy przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 3.
5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
1) osoby upoważnione przez Administratora,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
3) podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe.
4) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)  okres realizacji łączącej nas umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c) do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
d) do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych),
e) po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji/kontynuacji Umowy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji Umowy.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich       podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.