tel: +48 667 107 737

e-mail: biuro@krabynafali.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKOŁY PŁYWANIA KRABY NA FALI

 1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa stanowi umowę uczestnictwa w zajęciach na basenie organizowanych przez Szkołę Pływania Kraby Na Fali dalej Krzysztof Łuczak ul. Półwiejska 29/12 61-886 Poznań zwanym Organizatorem.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wykupieniu karnetu lub biletu jednorazowego.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 5 min. przed ich rozpoczęciem.
 4. Wejście do szatni możliwe jest na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczestnik kursu Szkoły Pływania Kraby Na Fali pobiera klucz do szafki, za który jest odpowiedzialny na czas trwania zajęć. Za zgubienie kluczyka, użytkownik ponosi koszty wymiany zamka w szafce.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie basenu i szatni.
 7. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 min. lub 45 min. w zależności od grupy wiekowej.
 8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 9. Opiekę nad grupą uczestniczącą w zajęciach w wodzie sprawuje 1 osoba – instruktor.
 10. Do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie zobowiązany jest opiekun dziecka.
 11. Zabronione jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju sprzętu bez nadzoru instruktora.
 12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu zobowiązane są do wypełnienia poleceń instruktora.
 13. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadanie polisy ubezpieczeniowej NW.
 14. Opiekunowie kursantów zobowiązani są do poruszania się w szatniach i hali basenowej w obuwiu basenowym.
 15. Warunkiem odpracowania zajęć jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności, maksymalnie 12 godzin przed zajęciami poprzez platformę Activnow, w przeciwnym razie zajęcia przepadają.
 16. Wszystkie nieobecności należy odpracować do końca danego semestru.
 17. Ze względu na możliwość odpracowania nieobecności umniejszanie kwoty karnetu oraz zwrot kosztów nie jest uwzględniany.
 18. Organizator nie daje gwarancji na odpracowanie wszystkich zaległych zajęć.
 19. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez organizatora z przyczyn związanych z pandemią SARS-CoV-2 (np. zamknięcie basenu), uczestnikowi zajęć przysługuje voucher o wartości odpowiadającej wartości wielokrotności pojedynczych zajęć przypadających w okresie odwołania zajęć, do realizacji na poczet przyszłych usług realizowanych przez Szkołę Pływania Kraby Na Fali w ciągu dwóch lat od dnia, w którym rozpoczął się kurs, za który klient wniósł zapłatę
 20. Dzieci przebywające na terenie obiektu są pod ścisłą kontrolą rodziców lub opiekunów.
 21. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni, odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun.
 22. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Każdy uczestnik zajęć, przed wejściem do wody zobowiązany jest do skorzystania z prysznica.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych, zajęcia takie odrobione mogą być zgodnie z punktem 14.
 25. Zajęcia są organizowane według opracowanych programów.
 26. Dzieci do 3 roku życia mają obowiązek ćwiczyć w specjalnych pływackich pieluszkach, klient zobowiązuje się do zaopatrzenia we własnym zakresie.
 27. Zajęcia mają charakter zorganizowany, ćwiczący wykonują polecenia tematyczne podane przez prowadzącego.
 28. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji, co najmniej na dwa tygodnie przed jego zakończeniem.